پسکو نمایندگی انحصاری کورزویل


مدیریت شرکت Kurzweil درتاریخ ۱۹ فروردین جهت نیل به اهداف این شرکت وارد ایران شد. اهداف این شرکت عبارتند از :معرفی چهار محصول جدید، اعلام قطع همکاری با نمایندگی قبلی، بازدید از فروشگاهها و آشنایی با بازار موسیقی ایران.


گزارش تصویری از مراسم