درامز الکترونیک Alesis DM10 MKII Pro Kit

Alesis DM10 MKII Pro Electronic Drum Set

ست درام الکترونیک 5 تکه ای با سری های مشبک (Mesh Heads)، و 4 پد سنجی