درامز الکترونیک Alesis Nitro Kit

Alesis Nitro Mesh Electronic Drum Set

ست درام الکترونیک 5 تکه ای با سری های مشبک (Mesh Heads)، همراه با 3 سنج، و پایه ها و سخت افزارها