سینتی سایزر Novation Bass Station II

Novation Bass Station II Analog Synthesizer

سینتسایزر آنالوگ 25 کلیدی دارای دو نوع فیلتر، دو نوسان ساز، یک ساب نوسان ساز، استپ سیکونسرمبتنی بر الگو/ Arpeggiator و افترتاچ