سینتی سایزر Novation Peak

Novation Peak Polyphonic Desktop Synthesizer

ماژول پلی فونیک 8 ویسی، دارای 3 نوسان ساز برای هر ویس، 1 فیلتر چندحالتی آنالوگ برای هر ویس، 17 جدول موج دیجیتال، و Arpeggiator