میدی کنترلر Novation 49 SL MKII

Novation 49 SL Mk II

کنترلر میدی یو اس بی 49 کلیدی دارای کلیدهای نیم وزنی، 56 دکمه چرخشی/فیدر/دکمه معمولی و نرم افزار Automap