میدی کنترلر Novation Impulse 25

Novation Impulse 25 Keyboard Controller

کنترلر میدی یواس بی 25 کلیدی با کلیدهای نیم وزنی، 17 پد/فیدر/دکمه چرخشی، کنترل های ترانسپورت اختصاصی