میدی کنترلر Novation Launch Control XL MKII

Novation Launch Control XL Controller for Ableton Live

سطح کنترل سازگار با MIDI/HUI سازگار با کلاس با 24 دکمه چرخشی، 8 فیدر 60 میلیمتری، 16 دکمه سافت، طرح کنترل Ableton Live، و مجموعه نرم افزار