پد کنترلر و سینتی سایزر Novation Circuit

Novation Circuit Groovebox with Sample Import

کارابزار سینتی سایزر ماتریس پد 4 در 8 پرتابل با دو موتور سینت سری Nova، ماشین درام 4 بخشی، سیکونسر 128 گامی، و اسپیکر آنبورد