پری امپ Presonus BlueTube DP V2

PreSonus BlueTube DP V2

پری آمپلی فایر 2 کاناله میکروفونی و سازی با حالت سه بعدی (Solid-state) XMAX قابل ترکیب و پری آمپلی فایرهای تیوب مبتنی بر 12AX7 برای هر کانال